Avtale- og kjøpsvilkår for tjenester, produkter og abonnement.

Note to our international customers: The disclaimer is written in Norwegian. If you need it in English please send a request to [email protected]

1. GENERELT
Med mindre annet er avtalt skriftlig, gjelder disse generelle vilkårene («Kjøpsbetingelsene») for alle kjøp av tjenester fra Leverandøren, herunder vedlikeholdsavtaler, webutvikling, designutvikling, teknisk utvikling, overføring av innhold, konsulenttjenester, kurs og opplæring samt andre honorarbaserte tjenester og/eller engangskostnader til fastpris (heretter «Tjenester eller «Tjenesten»). De særlige vilkårene i pkt. 10 gjelder kun for kjøp av drift- og vedlikeholdstjenester av nettsider og tilhørende tjenester fra Leverandøren (heretter «Abonnement»). Tjenesten omfatter ikke produkter/tjenester fra en leverandør/samarbeidspartner som Kunden inngår egne avtaler med. Kjøpsbetingelsene vil sammen med Ordrebekreftelsen og eventuelle senere inngåtte tilleggsavtaler utgjøre den samlede Avtalen mellom Kunden og Leverandøren. Ved motstrid mellom Kjøpsbetingelsene og Ordrebekreftelsen eller tilleggsavtaler, skal de sistnevnte gå foran. Med Kunden menes den fysiske personen eller juridiske enheten som tegner avtale med Leverandøren. Ved signering på avtale med Leverandør bekrefter Kunden at den er over 18 år og skal benytte Tjenesten i næringsvirksomhet.

2. BESTILLING OG ENDRINGER
Ved bestilling av Tjenester fra Kunden vil Leverandøren bekrefte ordren og sende Kunden en Ordrebekreftelse. Kundens bestilling er bindende for Kunden når Ordrebekreftelsen er bekreftet av Kunden. Kunden kan etter Ordrebekreftelsen er akseptert be om endringer ved å be om ny Ordrebekreftelse fra Leverandør. Leverandør kan bekrefte ordren ved å sende Ordrebekreftelse for slike endringer, og oppgi endringens pris eller endringens virkning på tidligere oppgitt pris til Kunden. Utføring av endringer er ikke bindende for Leverandøren før Kunden har bekreftet den nye Ordrebekreftelse og betalt for eventuelt påslag i pris iht. pkt. 3.

3. PRISER OG BETALINGSVILKÅR
Pris for avtalt Tjeneste og Abonnement fremgår av Ordrebekreftelsen. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift, skatter og offentlige avgifter. For kjøp av Tjenester under kr. 5000 faktureres beløpet ved aksept av Ordrebekreftelsen. For kjøp av Tjenester over kr. 5000 skal Kunden betale 50 % av totalprisen etter aksept av Ordrebekreftelsen. Beløpet forfaller da straks til betaling. Sluttvederlaget skal betales når Tjenesten er levert iht. pkt. 6. Abonnement trekkes automatisk og forskuddsvis hver måned fra kundes bankkort, med mindre Kunden sier opp Abonnementet skriftlig senest 5 dager før slik forskuddstrekk skal skje. Ved forskuddsbetaling via faktura løper avtaleperioden enten i 4 eller 12 mnd, og abonnementet må sies opp  skriftlig senest 30 dager før ny abonnementsperiode starter. Ved oppsigelse i en avtaleperiode (senest 30 dager før ny abonnementsperiode starter) løper avtalen til avtaleperiodens utløp.  Leverandøren er ikke forpliktet til å starte levering av Tjenester eller Abonnement før Kunden har betalt iht. vilkårene her. Ved forsinket betaling påløper standardsatser for purregebyr og forsinkelsesrente etter lov om renter og forsinket betaling.

4. PROSESS VED UTFØRING AV TJENESTEN
Etter avtalt beløp etter pkt. 3 er betalt vil Leverandøren starte arbeidet med den avtalte Tjenesten. Ved kjøp av nettside og/eller nettbutikk vil Leverandøren starte med å sette opp det tekniske rammeverket tilhørende nettløsningen. Etter at design-skissene er mottatt og godkjent vil resten av løsningen utvikles. Kunden vil få tildelt egen prosjektleder hos Leverandøren. Prosjektleder vil føre en løpende dialog per telefon eller e-post med kunden frem til levering av produktet. E-poster som sendes ut av datasystemet kan havne i SPAM filter. Det er Kundens ansvar å ta kontakt med prosjektleder dersom viktige e-poster ikke blir mottatt.

Ved kjøp av en drift- og vedlikeholdsavtale vil Leverandøren starte arbeidet å innhente nødvendige innloggingsdetaljer fra leverandører av domene-tjenester, cms og annen relevant informasjon for å kunne sette opp tjenesten.

5. KUNDENS PLIKTER UNDER UTFØRING AV TJENESTEN
Kunden må medvirke i den grad Leverandøren finner det er nødvendig for utførelsen av Tjenesten, herunder må Kunden besvare forespørsler fra Leverandøren innen rimelig tid og levere innhold i form av tekst og bilder som skal benyttes i nettløsninger på forespørsel. Dersom Kunden ikke har besvart eller kun delvis besvarer forespørsler fra Leverandør som er nødvendig for å ferdigstille Produktet, herunder manglende levering av innhold til nettløsning, har Leverandøren, med mindre annet er avtalt med Kunden, rett til å suspendere arbeidet. Dersom arbeidet blir suspendert i mer enn 14 dager, har Leverandør rett til å avslutte arbeidet. Tjenesten vil i et slikt tilfelle anses som levert til Kunden iht. pkt. 6, Kunden vil være forpliktet til å betale sluttfaktura og eller resterende av Abonnementets bindingstid i sin helhet iht. til vilkårene i pkt. 3.

6. LEVERING AV TJENESTEN
Ved ferdigstillelse av Tjenesten skal Kunden godkjenne resultatet skriftlig før Tjenesten anses som levert til Kunden. Leverandør vil først gjøre Tjenesten tilgjengelig for Kunden etter at Leverandør har mottatt betaling av sluttvederlaget fra Kunden iht. pkt 3.

Kunden skal godkjenne Tjenesten med mindre det foreligger vesentlige avvik mellom beskrivelsen av Tjenesten i Ordrebekreftelsen og det ferdige resultatet, og dette skyldes forhold Leverandøren er ansvarlig for. Dersom det foreligger et slikt avvik har Leverandør rett og plikt til å rette avviket, og vil deretter på nytt be Kunden godkjenne resultatet.

Dersom Kunden innen fem virkedager ikke har besvart Leverandørs forespørsel om godkjennelse og/eller dersom Kunden ikke har gitt klare og saklige grunner til at Tjenesten ikke er godkjent, har Leverandør likevel rett til å anse Tjenesten som godkjent, og Tjenesten vil anses for å være levert. Kunden vil da være forpliktet til å betale sluttfaktura iht. vilkårene i pkt. 3. Leverandøren er under ingen omstendighet forpliktet til å publisere nettløsning eller gjøre resultat tilgjengelig for Kunden før sluttfaktura er betalt.

Kunden kan ikke gjøre noe mangelskrav eller erstatningskrav gjeldende mot Leverandør etter Tjenesten er levert i henhold til pkt. 6.

7. LEVERINGSTID
Leverandøren vil i Oppdragsbekreftelsen gi et estimat på forventet leveringstid for Tjenesten basert på tilgjengelig kapasitet og prosjektets størrelse. Kunden er innforstått med at leveringstiden vil kunne avvike fra dette utgangspunktet ut i fra prosjektets størrelse, ved endringer fra Kunden eller manglende medvirkning fra Kunden. Leverandøren er ikke ansvarlig for direkte kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av forsinkelser ved levering uansett årsak.

8. EIENDOMSRETT TIL RESULTATET
Alle åndsverk, kjennetegn, design og tilhørende materiell som utvikles for eller Kunden under utførelsen av Tjenesten, skal være Kundens eiendom.

Ved bruk av designmaler har Kunden en ikke-eksklusiv bruksrett til designet og de underliggende systemer, og forplikter seg til å ikke kopiere designmalen eller overføre den til andre etter levering av Tjenesten. Kunden eier eget innhold og materiale som benyttes i designmalen.

9. ANSVARSBEGRENSING
Leverandør kan under enhver omstendighet ikke holdes ansvarlig for avledede eller indirekte tap Kunden påføres som følge av feil, forsinkelser eller mangler ved Tjenesten. Med avledede og indirekte tap anses, men ikke begrenset til, alle økonomiske konsekvenstap som: i) tap som følge av tapte data, ii) tap av omsetning og fortjeneste som følge av at kontrakt og/eller salg ikke ble inngått, ikke oppfylt eller på andre måter bortfaller, iii) avsavn – tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt eller iv) driftsavbrudd – tap som følge av bortfall, totalt eller delvis, i produksjon eller/og omsetning.

Leverandørs samlede erstatningskrav er i alle tilfeller begrenset til det beløp Kunden har betalt til Leverandør for Tjenesten iht. Ordrebekreftelsen.

10. SÆRLIGE VILKÅR VED KJØP AV ABONNEMENT

10.1. Innhold på nettsider

Kunden er selv ansvarlig for innholdsproduksjonen på nettsidene (tekst, bilder, skjema, etc.). Ønsker Kunden bistand til innholdsproduksjon, kan Leverandør bistå med å finne/ bilder eller/og bedre kvaliteten på Kundens bilder eller produsere tekst mot et avtalt vederlag. Kunden er ansvarlig for alt innhold som legges inn eller formidles via Tjenesten. Eierskap og rettigheter til alt materiale på nettstedet beholdes av Kunden. Kunden har ansvar for at alt materiale og innhold som gjøres tilgjengelig på Kundens internettområde eller formidles via Tjenesten er i samsvar med gjeldende lov og ikke skjer i strid med 3. parts rettigheter. Kan Leverandør komme under straffe- eller sivilrettslig ansvar for medvirkning til ulovlig publisering eller lignende, har Leverandør rett til å fjerne det aktuelle materiale eller å sperre tilgang til hele eller deler av Tjenesten inklusive Kundens internettområde. Leverandør vil i slike tilfeller varsle relevante myndighetsorganer om Kundens mulige lovstridige virksomhet. Kundens opplyste kontaktperson vil under slike omstendigheter normalt bli varslet per telefon og per e-post én gang før stengning. Kort tid etter varsling, uavhengig av om Kunden har bekreftet varslingen eller ikke, vil Leverandør fjerne det aktuelle materiale eller sperre tilgang til hele eller deler av Tjenesten inklusive Kundens internettområde.

10.2. Erstatning ved brudd på Abonnementsavtale

Leverandør kan under enhver omstendighet ikke holdes ansvarlig for direkte, avledede eller indirekte tap Kunden påføres som følge av feil, forsinkelser eller mangler ved Abonnementet. Med avledede og indirekte tap anses, men ikke begrenset til, alle økonomiske konsekvenstap som:
 i) tap som følge av tapte data,
 ii) tap av omsetning og fortjeneste som følge av at kontrakt og/eller salg ikke ble inngått, ikke oppfylt eller på andre måter bortfaller,
iii) avsavn – tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt eller
iv) driftsavbrudd – tap som følge av bortfall, totalt eller delvis, i produksjon eller/og omsetning. Leverandørs samlede erstatningskrav per skadetilfelle for levering begrenset til det beløp Kunden har betalt til Leverandør for Tjenesten den inneværende abonnementsperiode. Den samlende abonnementsbeløpet Kunden har betalt inneværende abonnementsperiode, er uansett maksimalt erstatningsbeløp for samlede skadetilfeller siste 12 måneder. Skadetilfeller som har sin årsak i samme forhold, betraktes som ett skadetilfelle. Abonnementsperioden har hvis normalt en varighet på 1, 4 og 12 måneder, hvis ikke annet er avtalt med kunde.

11. FORCE MAJEURE
Forhold utenfor partenes kontroll som gjør det umulig eller urimelig vanskelig/kostbart for partene å oppfylle sine forpliktelser. Etter alminnelig kontraktsrett vil Leverandøren bli fritatt for leveringsplikt i den forstand at man ikke vil være erstatningsansvarlig for manglende levering i slike tilfeller. Eksempler på Force Majeure er ytre påvirkninger av driftssystem som for eksempel et større strømbrudd som ligger utenfor Leverandøren sin mulighet å kontrollere. Alle typer naturkatastrofer ligger også inn under Force Majeure.

12. ELEKTRONISK SIGNATUR
Avtaler mellom Partene er bindende også når de inngås per e-post, eksempelvis ved bestilling og Ordrebekreftelse.

13. OVERDRAGELSE
Leverandør kan fritt overdra rettigheter og plikter etter avtale med Kunde til tredjemann.

14. ENDRINGER AV AVTALEN
Dersom Kunden ønsker å få skriftlig oppdatering av endringer i Kjøpsbetingelsene må dette bes om skriftlig til [email protected]

15. TVISTER OG LOVVALG
Dersom det oppstår uenighet mellom partene om tolkning rundt innhold til SLA-avtalen skal partene først søke enighet gjennom forhandlinger. Tvist angående denne avtalens tolkning, anvendelse og tilliggende rettsforhold skal avgjøres av norsk domstol med anvendelse av norsk lov.

Ord og uttrykk

Aktuelle ord og uttrykk brukt i avtalen.

Leverandøren = Den juridiske enheten, Browse AS org.nr. 988309230 som leverer Tjenesten

Kunden = Den som Leverandøren har en avtale med, og som Leverandøren fakturerer. Kundens kunder omfattes ikke av definisjonen eller denne avtalen.

Siste versjon av vilkårene finnes til enhver tid på superwp.no/vilkar/